2012 - Roi descendant: Edouard Gigon; Roi: André Vouilloz