2011 - Roi perpétuel: Pierre Chavaz; Roi: Edouard Gigon; Roi descendant: Cosimo Rizzo