2010 - Roi du tir: Cosimo Rizzo - Roi descendant: Xavier Babel - Roi perpétuel: Pierre Chavaz